ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2020

ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2020

На основание чл. 84, ал. 1 и 2, от Закона за публичните финанси, община Приморско отправя покана към жителите на общината, представители на бизнеса, неправителствени организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане на проекта за бюджет за 2020 година на община Приморско. Публичното обсъждане ще се проведе по график утвърден със Заповед № 1192/27.12.2019г.

 

З  А П О В Е Д

 1192/27.12.2019 г.

 

на основание чл.44, ал.2 и 5 от ЗМСМА , чл.84 ал.6 от Закона за публичните финанси

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :

 

1.График за провеждането на събрания  за представяне на Проектобюджет 2020 година на община Приморско,  както следва:

1.1. За с. Ново Паничарево на 10.01.2020 г. от 16,30 часа в Читалището.

1.2. За с. Веселие на 13.01.2020 г.  от 16,00 часа в Читалището.

1.3. За с. Ясна Поляна на 13.01.2020 г.  от 17,00 часа в Читалището.

1.4. За с.Писменово на 14.01.2020 г. от 16,00 часа в Клуба на селото.

1.5. За гр.Китен  на 14.01.2020 г.  от 17,00 часа в Читалището.

1.6. За гр. Приморско на 15.01.2020 г. от 17,30 часа в Конферентната  зала в сградата на общинска администрация на адрес гр. Приморско, ул.”Трети Март” №56.

 

2.Определям следната група за провеждане на обсъждане:

 

1.Мария Георгиева – главен секретар

2.Дукена Коемджиева – главен счетоводител

3.Радка Георгиева – директор дирекция „Местни данъци и такси”

4.Люба Желева-директор дирекция „Туризъм  и Европейски фондове и програми“

5.Мариян Маринов – главен инженер

6.Петко Гечев – зам.кмет „УТ, архитектура, строителство, опазване на обществения ред и околната среда”

7.Стела Чаговец  – Специалист „Връзки с обществеността”

 

  1. Настоящата заповед да се доведе до знанието на председателя на общинския съвет, общинските съветници, секретаря на общината, кметовете на кметства, и на служителите, участващи в събранията.

 

 

 

Д-р ДИМИТЪР ГЕРМАНОВ  /П/

Кмет на Община Приморско

РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „НАШЕТО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО“

РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „НАШЕТО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО“

На 24 юли на церемония в Министерството на регионалното развитие и благоустройството заместник-министър Деница Николова и заместник-министърът на външните работи на Република Турция Фарук Каймакчъ връчиха договорите на бенефициентите, сключени по втората покана за подаване на проектни предложения по програмата, сред тях беше и община Приморско. Със средствата се цели промяна на предназначението и опазването на жилищната сграда, представляваща архитектурен паметник в посетителски център в село Ново Паничарево.

 

Призови места по ИТ и дигитални компетентности за наши ученици

Призови места по ИТ и дигитални компетентности за наши ученици

Прекрасен повод за гордост от ученици на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Приморско

Достойното представяне е от XXII състезание по ИТ „Св. Николай Чудотворец“ проведено в Бургас за ученици от 1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-ти клас. Приморските възпитаници спечелиха със завидни знания и умения 1-во място в национален аспект за 1-ви и 2-ри клас и достойното 3-то място за трети и четвърти клас!

Учители и техни колеги не скриха поводите за гордост в социалните мрежи, а собственикът на местната медия – Приморско 24 – Живко Бъчваров лично ще подари скромни подаръци на финалистите.

Общински комисии – Председатели и членове

Общински комисии – Председатели и членове

1.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, НОРМАТИВНА УРЕДБА , ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГНАЛИ И ЖАЛБИ – 5 члена

1. Павел Жеков Павлов – Председател на комисията
2. Златина Петрова Тюлиева
3. Стоян Янакиев Василев
4. Захарина Стоянова Неделчева
5. Пенко Димитров Калудов

2.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА -5 члена

1. Дамян Димитров Петков – Председател на комисията
2. Манол Тодоров Манолов
3. Милен Стоянов Анастасов
4. Пенко Димитров Калудов
5. Георги Веселинов Зафиров

3.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ГОРСКО СТОПАНСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, ЛОВ И РИБОЛОВ – 5 члена

1. Манол Тодоров Манолов – Председател на комисията
2. Борисла Красимиров Киров
3. Милен Стоянов Анастасов
4. Стоян Янакиев Василев
5. Златина Атанасова Величкова

4.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА – 5 члена

1. Златина Петрова Тюлиева – Председател на комисията
2. Борислав Красимиров Киров
3. Дамян Димитров Петков
4. Златина Атанасова Величкова
5. Захарина Стоянова Неделчева

5.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА – 5 члена

1. Костадин Милчев Милев – Председател на комисията
2. Манол Тодоров Манолов
3. Златина Петрова Тюлиева
4. Златина Атанасова Величкова
5. Ваня Иванчева Стоева – Андонова

6.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, ТЪРГОВИЯ И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ – 5 члена

1. Стоян Янакиев Василев – Председател на комисията
2. Борислав Красимиров Киров
3. Павел Жеков Павлов
4. Костадин Милчев Милев
5. Дамян Димитров Петков

7.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО – 3 члена

1. Милен Стоянов Анастасов – Председател на комисията
2. Павел Жеков Павлов
3. Костадин Милчев Милев

 

РЕШЕНО: Местният парламент в Приморско каза „ДА”

РЕШЕНО: Местният парламент в Приморско каза „ДА”

На редовната си сесия – 52-ра по ред Общинският съвет в Приморско прие три изключително важни решения за бъдещето на морската община. Кметът на общината  д-р Димитър Германов внесе за гласуване предложения, които внасят положителни промени в развитието на Приморско и Китен като модерни населени места и туристически дестинации.

Общинските съветници дадоха „зелена светлина” за  реализиране на инфраструктурни проекти свързани с развитието на района на пристанището. След 4-годишни подготвителни дейности и изпълнение на законови процедури и преписки с МРРБ, Областна управа и кадастър, чрез одобряване на изменението на ПУП се създава възможност за реализация на мероприятия, свързани с озеленяване, амфитеатър, атракции и изграждане на обекти за обществено обслужване.

Местният парламент каза „да” и за промяна на статута на  с.о. „Узунджата”. С това решение се дава старт на процедура „Узунджата” да получи статут на населено място под наименованието „Простор”. В общия устройствен план терените в „Узунджата” са предвидени за жилищно строителство. Смяната на статута ще даде възможност да се търсят средства по европрограми и форми за финансиране на основни инфраструктури – водопровод и канализация, електрификация и изграждане на улична мрежа.

Към туристическите обекти в община Приморско, съгласно друго решение на Общинския съвет,  ще се присъедини и крепостта  „Урдовиза” край град Китен. Съветниците дадоха съгласие кмета на Община Приморско да проведе процедура по Закона за културното наследство, с която на Община Приморско за срок от 10 години да бъде предоставен за безвъзмездно управление терена, където е крепостната стена „Урдовиза”. Така става възможно предприемането на дейности, свързани с опазването, представянето и социализацията на културната ценност. Инвестиционното намерение за консервация и реставрация на „Урдовиза”ще се осъществи и тя ще увеличи туристическия потенциал на общината като атрактивен обект.

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПРАСЕТА

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПРАСЕТА

ОБЩИНА ПРИМОРСКО

СЪОБЩЕНИЕ

 

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПРАСЕТА, КОИТО СЕ

ОТГЛЕЖДАТ НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО И В НЕРЕГИСТРИРАНИ ФЕРМИ

Във връзка с постъпило писмо с вх.No 04-06-6/31.07.2019 от Министерство на земеделието, горите и храните, относно усложнената епизоотична обстановка във връзка със заболяването Африканска чума по свинете и непосредствената опасност от разпространението и на територията на Южна България

 

УВЕДОМЯВА:

 

Собствениците, отглеждащи нерегламентирано свине без официална идентификация (без ушни марки) в обекти, които не отговарят на ветеринарномедицинските изисквания и нерегистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, могат да оползотворят за лична консумация чрез клане отглежданите животни в срок до 02.08.2019 г.

След указаната дата предстоят проверки от страна на служители от Областната дирекция но безопасност на храните и при констатиране на нарушения за нерегламентирано отглеждане на свине без официална идентификация (без ушни марки) предстои съставянето на акт за установяване на административни нарушение и предприемане на принудителни мерки за евтаназиране на отглежданите свине по реда на чл. 139а, ал. 1, т.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Разчитам на Вашето отговорно отношение в тази сложна ситуация за неразпространение на Африканската чума по свинете на територията на областта.

Детски пленер 2019-та с. Ясна поляна

Детски пленер 2019-та с. Ясна поляна

Детски пленер 2019-та се провежда за поредна година в с. Ясна поляна. Над 40 деца творят и се учат на съвременни художествени техники. Мария Кръстева – основател на Арт работилница и художничката Мария Шурелова ръководят детския пленер. Мария Иванова от с. Ясна поляна работи с децата включили се в пленера по приложни изкуства, като заедно усвояват декупажната техника.

Повече за декупажната техника:

Декупажната техника позволява да придадете уникалност на всеки предмет и да декорирате дома си по неповторим начин. Декупажът представлява залепване на тънка хартия (салфетка или специална оризова хартия за декупаж) върху различни повърхности – дърво, пластмаса, стъкло, картон, текстил, стирофом и други. Повърхността трябва да бъде предварително грундирана, а след това оцветена със светъл цвят акрилна боя (бяла или слонова кост). За залепването на хартията се използва специално декупажно лепило и лак в едно, което се нанася на тънък слой върху подготвената основа, а след залепване на хартията се нанася отново като завършващ лак. Допълнително може да се лакира с подходящ лак за по-голяма устойчивост.

Андрей Тарковски е казал : Изкуството, подобно на науката, е начин за овладяване на света, инструмент на неговото познание по пътя на човешкото движение към така наречената „абсолютна истина“.

Днес 31.07.2019 г. от 19:00 ч. пред сградата на читалището в с. Ясна поляна ще бъде награждаването на децата и тяхната изложба.

Заповядайте!

Бегликташ потопен в звук и светлина

Бегликташ потопен в звук и светлина

Бегликташ потопен в звук и светлина

И тази година мегалитното светилище Бегликташ  стана сцена за аудио-визуаления спектакъл „Звук и светлина“. Жители и гости се насладиха на спектакъла, който ги потопи в мистичното минало на светилището. Събитието се проведе на 27 юли от 21:00 часа. Уникална хореография допълни картината от светлинни ефекти и авторска музика.

Нов проект за Община Приморско

Нов проект за Община Приморско

Кметът на община Приморско д-р Димитър Германов, подписа договор за нов проект по „Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Турция 2014 – 2020 г.“  На 24 юли на церемония в Министерството на регионалното развитие и благоустройството  заместник-министър Деница Николова и заместник-министърът на външните работи на Република Турция Фарук Каймакчъ връчиха договорите на бенефициентите, сключени по втората покана за подаване на проектни предложения по програмата. Със средствата се  цели промяна на предназначението и опазването на жилищната сграда, представляваща архитектурен паметник  в посетителски  център в село Ново Паничарево.  Срока за изпълнение на проекта е 24 месеца.

В рамките на проекта, ще бъдат извършени редица съвместни форуми и работни срещи, като  Приморско ще бъде домакин на информационен форум  „Развитие на културно-историческия туризъм в трансграничния регион Приморско-Визе“ и пресконференция  за представяне на общността на резултатите от проекта.

Успешна защита на каратеките от Приморско на Кю/Дан теста

Успешна защита на каратеките от Приморско на Кю/Дан теста

От 09.07.19г. до 14.07.19г. в курортен комплекс „Албена“ се проведе летен технически лагер на Българска федерация карате шинкиокушинкай, в който взеха участие клубове от цялата страна. По време на лагера се проведе Кю/Дан тест, на който и клубовете на гр. Царево и гр. Приморско се представиха успешно.

Резултаите:

  1. Треньорът Никола Попов защити 1-ви Дан  от клуба на гр. Приморско
  2. Сияна Стратиева защити 1-во Кю
  3. Станимир Киров 2-ро Кю
  4. Петър Гечев 8-мо Кю
Top