Общински съвет на Приморско каза „НЕ“ на мидените ферми Снимки: Artheos

Декларация против издаването на разрешителни за монтаж на ферми за култивирана черна мида и ферми за скариди в акваторията на Черно море северно от гр.Китен и северозападно от гр.Китен, община Приморско.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В деловодството на Общински съвет – Приморско е постъпило писмо от кмета на община Приморско относно съобщения с изх.№ РР-4610 (А7) от 13.03.2019г. и изх.№ РР-4612 (А7) от 13.03.2019г. от Басейнова дирекция „Черноморски район“ – гр.Варна във връзка със Заявления от „СИЙ ЛАЙФ“ООД – гр.Бургас за издаването на разрешителни за монтаж на ферми за култивирана черна мида и ферми за скариди в акваторията на Черно море северно от гр.Китен и северозападно от гр.Китен, община Приморско.

Гореописаното писмо е част от започване на административно производство по издаване на разрешително за ползване на воден обект.Съгласно чл.57,ал.1 от Закона за водите разрешителните се издават за срокове между 20 и 35 години. Жителите на община Приморско освен с туризъм, който е сезонен, се прехранват основно с риболов.На територията на общината има регистрирани 3 рибарски сдружения – в гр.Приморско и в гр.Китен. Изграждането на фермите ще ограничи територията за риболов и ще нанесе вреди на
рибарите.

Тази дейност ще възпрепятства и извършваните от местни хора туристически услуги – като разходки с яхти, лодки и др. Голяма вреда ще окажат и на развитието на морските спортове в община Приморско.На територията на Приморско има регистрирани Общински морски клуб,Яхт-клубове „Сърф“ и „Корал“ и други,които се занимават както с обучението на деца,така и тренират за състезания. В Приморско се провежда ежегодна международна регата,която е станала запазена марка на общината и града.Трасето й е точно от Приморско до Китен и обратно,като лодките преминават през посоченото пространство. Не на последно място,считам,че тези ферми ще бъдат грозна гледка както за всички туристи през лятото,така и целогодишно за гражданите на община Приморско. И основно технологията за отглеждане на миди и скариди не е безотпадна и има голяма вероятност за замърсяване на морската вода , още повече ,че няма изготвена оценка за въздействие върху околната среда. Считам,че органът,който следва да издаде разрешително за ползване на воден обект следва да изпълни изискването на чл.62,ал.1,т.2,т.3 и т.7 от Закона за водите ,като при преценката на искането да е преценил правилно съвместимостта на инвестиционното намерение с обществените интереси и придобити права, в това число нуждите на населението от района на водовземането, съответствието с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани от международни договори и вътрешното законодателство, както и наличието на други възможности за задоволяване на искането за водовземане и/или ползване. Фермите може да се изградят на друго, по-подходящо място,а не точно в курортно населено място,каквото е гр.Китен. Подобни разрешителни би следвало да се издават както след съгласуване с местната администрация и органите на местното
самоуправление,така и след обсъждане с местната общност,която е категорично против подобно инвестиционнно намерение.Считам,че е нужна законодателна инициатива за изменение на закона в посока активно участие на местната общност и местната администрация в подобни случаи. Както ви е известно гр.Приморско е обявен за национален туристически морски курорт през 1953 година, а от 1962г.
акваторията на Черно море северно от гр.Китен и северозападно от гр.Китен, община Приморско.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

против издаването на разрешителни за монтаж на ферми за
култивирана черна мида и ферми за скариди в акваторията
на Черно море северно от гр.Китен и северозападно от
гр.Китен, община Приморско
относно инвестиционно намерение на „СИЙ ЛАЙФ“ООД –
гр.Бургас за монтаж на ферми за култивирана черна мида и
ферми за скариди в акваторията на Черно море северно от
гр.Китен и северозападно от гр.Китен, община Приморско.

Предвид защита интересите на местната общност ,
занимаваща се с туризъм и туристически услуги;
Предвид защита интересите на местните рибарски
сдружения, прехранващи се с риболов;
Предвид защита на интересите на местните морски и яхт
клубове;
Предвид защита интересите на община Приморско като
екологично чиста туристическа дестинация;
Считайки,че акваторията на залива срещу гр.Китен е
неподходящо място за монтаж на ферми за култивирана
черна мида и ферми за скариди;
Ние,Общинските съветници от Общински съвет –
Приморско, изразявайки становището на местната общност
с настоящата Декларация изказваме своето становище:
1.Възразяваме срещу издаването на разрешителни за

монтаж на ферми за култивирана черна мида и ферми за
скариди в акваторията на Черно море северно от гр.Китен и
северозападно от гр.Китен, община Приморско на „СИЙ
ЛАЙФ“ООД – гр.Бургас.
2.Призоваваме Министерството на околната среда и водите
на Република България, Басейнова дирекция за управление
на водите в Черноморски район да откаже издаването на
разрешително за ползване на воден обект Черно море в
акваторията на залива срещу гр.Китен.
3.Призоваваме Народното събрание и Министерски съвет на
Република България да предприемат законодателна
инициатива за изменение на Закона за водите в посока
активно участие на местната общност и местната
администрация при издаване на разрешителни за ползване
на воден обект.

Коментари

Top