ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2020

На основание чл. 84, ал. 1 и 2, от Закона за публичните финанси, община Приморско отправя покана към жителите на общината, представители на бизнеса, неправителствени организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане на проекта за бюджет за 2020 година на община Приморско. Публичното обсъждане ще се проведе по график утвърден със Заповед № 1192/27.12.2019г.

 

З  А П О В Е Д

 1192/27.12.2019 г.

 

на основание чл.44, ал.2 и 5 от ЗМСМА , чл.84 ал.6 от Закона за публичните финанси

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :

 

1.График за провеждането на събрания  за представяне на Проектобюджет 2020 година на община Приморско,  както следва:

1.1. За с. Ново Паничарево на 10.01.2020 г. от 16,30 часа в Читалището.

1.2. За с. Веселие на 13.01.2020 г.  от 16,00 часа в Читалището.

1.3. За с. Ясна Поляна на 13.01.2020 г.  от 17,00 часа в Читалището.

1.4. За с.Писменово на 14.01.2020 г. от 16,00 часа в Клуба на селото.

1.5. За гр.Китен  на 14.01.2020 г.  от 17,00 часа в Читалището.

1.6. За гр. Приморско на 15.01.2020 г. от 17,30 часа в Конферентната  зала в сградата на общинска администрация на адрес гр. Приморско, ул.”Трети Март” №56.

 

2.Определям следната група за провеждане на обсъждане:

 

1.Мария Георгиева – главен секретар

2.Дукена Коемджиева – главен счетоводител

3.Радка Георгиева – директор дирекция „Местни данъци и такси”

4.Люба Желева-директор дирекция „Туризъм  и Европейски фондове и програми“

5.Мариян Маринов – главен инженер

6.Петко Гечев – зам.кмет „УТ, архитектура, строителство, опазване на обществения ред и околната среда”

7.Стела Чаговец  – Специалист „Връзки с обществеността”

 

  1. Настоящата заповед да се доведе до знанието на председателя на общинския съвет, общинските съветници, секретаря на общината, кметовете на кметства, и на служителите, участващи в събранията.

 

 

 

Д-р ДИМИТЪР ГЕРМАНОВ  /П/

Кмет на Община Приморско

Коментари

Top