НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПРАСЕТА

ОБЩИНА ПРИМОРСКО

СЪОБЩЕНИЕ

 

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПРАСЕТА, КОИТО СЕ

ОТГЛЕЖДАТ НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО И В НЕРЕГИСТРИРАНИ ФЕРМИ

Във връзка с постъпило писмо с вх.No 04-06-6/31.07.2019 от Министерство на земеделието, горите и храните, относно усложнената епизоотична обстановка във връзка със заболяването Африканска чума по свинете и непосредствената опасност от разпространението и на територията на Южна България

 

УВЕДОМЯВА:

 

Собствениците, отглеждащи нерегламентирано свине без официална идентификация (без ушни марки) в обекти, които не отговарят на ветеринарномедицинските изисквания и нерегистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, могат да оползотворят за лична консумация чрез клане отглежданите животни в срок до 02.08.2019 г.

След указаната дата предстоят проверки от страна на служители от Областната дирекция но безопасност на храните и при констатиране на нарушения за нерегламентирано отглеждане на свине без официална идентификация (без ушни марки) предстои съставянето на акт за установяване на административни нарушение и предприемане на принудителни мерки за евтаназиране на отглежданите свине по реда на чл. 139а, ал. 1, т.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Разчитам на Вашето отговорно отношение в тази сложна ситуация за неразпространение на Африканската чума по свинете на територията на областта.

Коментари

Top