Какво представлява доброволното формирование?

Доброволните формирования се създават от кмета на общината по решение на общинския съвет. Те участват в спасителни и издирвателни операции, потушават пожари, извършват неотложни аварийно-възстановителни работи, оказват първа помощ на пострадалите и въобще извършват всякакви дейности за защита на населението. С решение на общинския съвет могат да изпълняват и дейности по даване на дежурства – самостоятелно или съвместно с противопожарните органи.
На какви условия трябва да отговарям, за да стана доброволец?

Изисквания

  • да съм навършил 18 години;
  • да съм клинично здрав;
  • да не страдам от психично заболяване;
  • да не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер, освен ако съм реабилитиран;

Как да стана доброволец?

За да кандидатствам за доброволец, трябва да подам заявление до кмета на общината. Подборът на кандидатите се извършва от комисия от представители на институциите, имащи отношение към защитата при бедствия на територията на общината. Ако съм одобрен, сключвам договор с кмета.

Top